پیامبر (ص) می فرمایند: من و سرپرست یتیم در بهشت در کنارهم خواهیم بود. خیرین گرانقدر نیازمندان محروم ترین نقطه کشور را دریابید.